Honvédek bevonulása Észak-Erdélybe (1940. szeptember 18.) - korabeli képriport


Horthy Miklós, az országgyarapító kormányzó határtalanul lelkes ünneplése a felszabadult Szatmárnémetiben és Nagyváradon Huszonkét év után ismét örömünnepet ülhetett Szatmárnémeti város lakossága. A felszabadult Erdély városai közül elsőnek Szatmár vármegye és Szatmárnémeti város ősi magyar földje élte ál Horthy Miklós, az országgyarapító kormányzó bevonulásának feledhetetlenül ünnepélyes pillanatait. A Főméltóságú Úr, a hadsereg legfelsőbb Hadura fehér lovon vonult be a honvédek elén Szatmárnémetibe. A város zászlóerdővel és virágesővel fogadta a felszabadító kormányzót. Hasonló megkapó, mámoros lelkesedéssél fogadta „Biharország" fővárosa, Nagyvárad a Főméltóságú Kormányzó Urat. A legfelsőbb Hadúr feledhetetlenül szép fogadtatása Szatmárnémetiben, Baloldalt gróf Teleki Pál miniszterelnök vezetésével ott állnak a kormány tagjai közül : Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi. Reményi-Schneller Lajos pénzügy- és gróf Teleki Mihály földművelésügyi miniszter. Jobboldalt állnak többek között vitéz Bartha Károly honvédelmi miniszter, Werth Henrik gyalogsági tábornok, vezérkari főnök, vitéz Koós Miklós tábornok, első szárnysegéd, vitéz Keresztes-Fischer Lajos tábornok, főhadsegéd.
Szatmárnémeti zászlódíszbe öltözött a bevonulás napján. Huszonkét év óla nem volt. Ilyen mozgalmai napja a városnak. A Deák Ferenc tér, ahol a díszemelvényt felállították, valamint a székesegyház környéke reggel óta visszhangzott az ütemes éljenzéstől. A bevonulás Útvonalát mindenütt felvirágozták a lelkes emberek.
Isten hozott benneteket, magyar honvédek ! Ezzel az üdvözléssel köszöntötte Nagybánya népe a hosszú idő után a városba vonuló honvédeket. A gyönyörű város lakossága már kora reggel az utcán tartózkodott és visz szafojtott izgalommal várta a felszabadítók érkezését. A katonák az ujjongó tömeg sorfala között menetelnek.
Lendvay Márton szobra Nagybányán. A bevonulás örömünnepén a hálás nagybányaiak Lendvay Mártonnak, a magyar színművészet büszkeségének, Nagybánya szülöttének szobrát is zászló- és virágdíszbe öltöztették. Lendvay Márton szobra alá több értékes emléktáblát is elhelyeztek, amelyeket sikerült megmenteni a pusztítástól.
Magyar honvéd és a legkisebb kapnikbányai kisleány első találkozás Rapnikbányán. Észak-Erdély egyik legfontosabb bányavárosa ünnepeli külsőt öltött a nagy napon, amikor a pattogó indulók dalolása mellett honvédeink ide bevonultak. Magyar ruhába öltözött kisleány virágcsokorral üdvözöl egy honvéd-főhadnagyot.
Nagybánya vezetősége üdvözli a városba érkező Albrecht királyi herceget.
A közönség örömujjongása között vonulnak be honvédeink Nagyváradra.
Kerékpáros szakasz előrenyomulása Máramarossziget felé.
Nagybánya főtere örömtől volt zajos, amikor honvédeink bevonultak az ősi város falai közé. - Az ünneplő hölgyközönség magyar ruhába öltözött csoportja zászlót lobogtatva üdvözli a honvédeket.
Honvédeink lelkes fogadtatása a felszabadult Máramarosszigeten.
Magyar huszárok Szatmárnémetiben. Az elsőnek visszatért Szatmárnémeti város lakossága egetverő éljenzéssel fogatda a felszabadító honvédeinket. A délceg lovaikon bevonuló huszárokat, a világ legjobb lovaskatonáit meleg szeretettel köszöntötte az ünneplő közönség. A huszárok virágszőnyegen lovagoltak be az ősi városba.
Az első magyar zászló. festői szépségű helyken vezett a magyar honvédek útja a felszabadult Erdélyben. A székely városok és falvak lakosságának felszabadulást és békét vittek a magyar seregek. Cserébe ezért mindenütt díszkapu, zászlódísz és ünneplő sokaság várta a magyar honvédeket. - Honvédszakasz viszi a zászlót a felszabadult helység felé.
Felvirágozott páncélvonat. A felszabadult erdélyi városok és falvak mindenütt virágköntösbe öltöztek a bevonulás napján. Túláradó boldogságukat és örömüket ezzel akarták kifejezni véreink. Buzgóságuk odáig terjedt, hogy még a páncélvonatot is felvirágozták. - Az erdélyi és a magyar címerrel feldíszített, felvirágozott páncélvonat.
Páncélos gépkocsi erlőnyomulása Erdélyben. Kilométer hosszú sorokban vonult a felszabadító magyar honvédsereg előre, amikor vitéz Nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója, a hadsereg legfelsőbb Hadura kiadta a parncsot: "Honvédek ! Előre a Keleti Kárpátok Gerincéig." - Páncélos gépkocsi előrenyomulása Sárköz felé.
Az első találkozás. A magyar sereg bevonulásának híre a békés falvak lakossága, öreg, fiatal, már kora reggel talpon volt, hogy szemtanuja lehessen a feledhetetlen pillanatnak: a magyar katonák érkezésének. - Besztercén, Észak-Erdély egyik nagyvárosában készült ez a fényképünk. A falu lakossága kíváncsian nézegeti a magyar tankokat.
A máramarosszigetieknek a szeptember ötödike örökké emlékezetes nap lesz. Ezen a napon lépett ismét a történelmi emlékekben gazdag város földjére magyar katona. Örömtől és hangos éljenzéstől volt hangos és zajos az utca, amerre a felszabadítók elhaladtak. - Rohamsisakos honvédek Máramarosszigeten.
Dés város örömnapja. Álmos vezér városa, ahol a honfoglaló háromszor kiáltották Isten (Deus) nevét, ez az ezeresztendős város boldog mámorban fogadt a magyar honvédeket.
Szamosújvár, az örmény főváros, ahol Erdély egyik legnagyobb politikusa, Martinuzzi György frtáter éppen most négyszáz éve épített föl hatalmas várát, ujjongó szerettel köszöntötte a magyar katonákat.
Zilah, Töhötöm vezér városa, ahol a legkiválóbb gubákat készítik s ahol a Wesselényi-kollégium diákjai huszonkét esztendeid rejtegették a magyar lobogót, most diadallal tűzte ki újra ezt a szent jelet.