Hadijelentések, csaták és új fordulatok
(1942. április) - korabeli összefoglaló


Megrázó szavakban ecsetelte Hitler Adolf a bi­rodalmi gyűlés előtt a téli hadjárat borzalmait s az emberfölötti harcot a hideg és a szovjet ember­áradata ellen. Elkínozta a lelket és a testet az orosz puszták tele, az ordító hóvihar, a százezernyi életet feláldozó szovjetrohamok áradata s a képzeletet felülmúló megpróbáltatásokban, az első vonalban küzdő gyalogosok, — a tengelyhatalmak fiai és az önkéntesek, — erősebbeknek bizonyultak az acél­gépeknél!... Páncélosok, ágyúk, mozdonyok sok­szor felmondták a szolgálatot a 45—50 fokos hideg­ben, elakadt az utánpótlás és a harckocsi, csak a katona verekedett kézifegyverrel, szuronnyal, ádáz közelharcokban, betört állások között s visszaverte a meghódított földről a szovjethordákat. A déli napfényhez szokott olaszok és spanyolok is végigküzdötték a borzalmas telet hősiesen s az ellenség bánta csatáikat. Magyar, horvát, szlovák, román, hollandus, francia s flamand csapatok szélesítet­ték Európát az arcvonalakba s a német hadsereg óriás testével együtt megakadályozták a történe­lem ismétlődését, az ezerszer ígért napóleoni tra­gédiát ... A német birodalom vezére nem kendőzte el a kegyetlen nehézségeket s a teljhatalom ünne­pélyes átvételével meghangsúlyozta a közeledő nagy támadások idejének történelmi komolyságát... Európa minden népének tudnia kell, hogy nem játékos győzelem integet felénk a jövendőből, ha­nem a végső, roppant erőpróba sötétlik a világra, amelyben csak a halálos elszántságot s a hitben gyökerező katonai erényeket koszorúzza babér ...

A tavaszi hadműveleteknek még rengeteg aka­dálya van. A nappali olvadás és az éjjeli fagy. A hőmérséklet szélsőséges ingadozása a katona legalattomosabb ellensége. Az egyik jelentés szerint a front déli szakaszán a német rohamcsapatok deré­kig érő vízben rohanták meg a szovjetállásokat... Nedves, pocsolyás, vizes terepen, estefelé átsüvít az északi szél s csontkeményre fagy az átázott ruha. Kiöntenek a folyók és patakok, átvágott és átszakadt gátak felől, elárasztja a víz az állásokat és fedezékeket, az utak ki sem látszódnak sok he­lyen a vadvizek hullámzásából s végtelenül nehéz a mozgás mindkét oldalon. Bizonyos azonban, hogy a szovjet többet veszített az olvadással, mint a német hadsereg! A nagy tavak és folyók jégpán­célján gyorsan és ellenőrizhetetlenül mozogtak előre az utánpótlást ellátó szánok és a harcba ve­tett kötelékek. Leningrád élelmezését például csak a Lagoda-tó jegén át tudták biztosítani s néhány hét múlva a négymillió lakosú várost és környékét már a kiéheztetés veszedelme is próbára teszi.

 

A finn hadsereg

 

az elmúlott héten hősi küzdelmének legnagyobb csatáját fejezte be! Kéthetes szakadatlan harc után az aunusi földszoroson elpusztult a támadó szovjet seregek maradéka is. Az utolsó rohamok­ban 2000 szovjetkatona maradt a csatatéren, közöt­tük az 536. szovjetezred parancsnoka. A finnek 14 nap alatt 150 támadást vertek vissza s az áttörési szovjet kísérletben 6 gyalogos hadosztály, 4 dan­dár, 1 páncélos ezred s több rohamzászlóalj és mű­szaki egység vett részt. A 114. szovjethadosztály 5600 halottat vesztett s a támadás aránylag kes­keny területén, a harcok hétvégi elcsendesedése után 14.000 vörös katona holttestét számolták meg a finnek! Nehéz terepen, süppedő talajon, rossz utánpótlási utak ritka hálózatában zajlott le a sok ütközet s a finnek vesztesége elesettekben 440 fő volt... Ezt az aránytalan vérveszteséget még a szovjet sem bírja elviselni.

Az északi front eseményei közé tartozik Murmanszk heves légi bombázása és a Jeges-tengeren megtorpedózott szovjethajók elsüllyesztése. A szám­szerűen jelentett 12.000 tonna hajóűrnél sokkal nagyobb vesztesége a szovjetnek A murmanszki hajózási vonal szigorú ellenőrzése, a sok rongálás és a forgalom megbénítása Anglia és az Egyesült Ál­lamok felől... A lapp földön német és finn köte­lékek erős szovjettámadásokat vertek vissza. Le­ningrád légi és tüzérségi támadása megerősödött s a város ipari telepén hatalmas tüzek pusztítják a termelési gépezetet. Az északi frontszakasz alsó részén a német csapatok is súlyos harcokat vívtak s a sártengeren keresztül az ingoványba szorítot­ták a vörösöket, ahol 1000 emberük hátrált a ha­lálba. A volchovi arcvonalon, a hátsó összekötteté­sektől elvágott szovjet erőcsoportot teljesen fel­morzsolták a németek s 60 ágyút, sok foglyot és kézifegyvert zsákmányoltak. Az arcvonal egész kö­zépső szakaszán zuhanóbombázó kötelékek támo­gatták a földön folyó hadműveleteket s szétverték az új támadásra gyülekező szovjetcsapatokat.

A front déli szakaszán sikeres helyi előretöré­sek bontották meg a szovjettámadások egységét, de a nagyobb katonai vállalkozásokat megakadá­lyozza a sártenger is. Az arcvonal mögötti terü­letek megtisztítása során magyar csapatok ártalmatlanná tettek egy erősen felfegyverzett bolse­vista bandát, amely éjjeli rablótámadásokkal és orgyilkos merényletekkel veszélyeztette a vidék biztonságát. A magyar kötelékek felkutatták a vörösök rejtekhelyét, betörtek az erdőségbe s összpontosított támadással megsemmisítették a bandát és nagy hadianyagraktárt zsákmányoltak. Magyar hadijelentéi is beszámolt a héten az utóbbi idők eseményeiről, a következőkben:

„Az Ukrajnában működő honvéderők arcvo­nalban álló részeinek védőszakaszán az elmúlt héten jelentősebb események nem történtek. Mind­két oldalról csak gyér tüzérségi és aknavető, va­lamint szórványos légitevékenység volt.

Kisebb honvédkötelékek felderítő feladatokat oldottak meg. Az arcvonal mögött működő magyar csapatok sikeresen folytatták a kiterjedt erdős vidéknek a még lappangó orvlövészektől és megbízhatatlan elemektől való megtisztítását. Orvlövészek által átmenetileg megszállt néhány községet erős ellen­állással szemben újra elfoglaltak.

Veszteségeink az eddigi csekély szinten mo­zognak."

A déli szovjet tengerpartokon, Szebasztopol, Novoroszijszk és a kaukázusi kikötők bombázása során több szovjet tartályhajó és kereskedelmi gőzös elsüllyedt. A kercsi félsziget bejáratánál összeomlottak az elgyöngült szovjet támadások.

A szovjet április 11—25-e között 312 repülő­gépet vesztett el. A német veszteség a heves légiharcokban 36 gép volt. A szovjet nem sokat re­mélhet a tavasztól...

 

A tengeri- és légi­

 

harcok főeseményei: Az észak-afrikai partok előtt a német tengeralattjárók több gőzöst és tehervitorlást elsüllyesztettek. Olasz torpedóvető repülő­gépek elpusztítottak két nagyobb angol kereske­delmi hajót. Málta és Tobruk bombázásánál né­hány hajóegység megsérült s a kifejlődött légihar­cokban 46 angol gép elveszett

Észak-Amerika partvidékén a német tengeralattjárók 24 hajót, összesen 266.000 tonnát süllyesztettek a tenger fenekére is egy 3 dareglyét vontató uszályhajót tüzérségi tűzzel gyújtottak fel az egyik észak-amerikai kikötő közvetlen kőte­lében.

A La Manche-csatorna fölött s a megszállott terület és Németország légiterében 115 angol repülőgépet lőttek le németek. Anglia, déli part­jainál 2 gőzöst gyújtottak fel a harcigépek s Boulogne kikötőjének kalandos és kalandor megtámadási kísérletében több angol gyorsnaszád pusztult el. Bekormozott arcú és gumitalpas angol katonák összesen 8 percig szívhattak francia tengerparti levegőt s azután fegyvereik hátrahagyásával elme­nekültek. A nevetséges boulognei partraszállás azt bizonyítja, hogy Churchill mindenáron be akarja bizonyítani Sztálinnak élénk segítő szándékát s „komoly" törekvését egy új európai front megnyi­tására. Ez a lázas igyekezet és önigazoló haditevé­kenység indította az angol légierőt Rostock lakó­negyedeinek s az építészeti műemlékekkel zsúfolt belvárosának bombázására. Hitler már bejelen­tette a birodalmi gyűlésen, hogy a gálád merény­let nem marad megtorolatlanul. Így rontja Anglia elfogadható ok nélkül a lovagias hadvezetés esé­lyeit, — a maga kárára!...

Rostock bombázásának megtorlására a néme­tek Exeter és Bath városát súlyosan megrom­bolták. Dél-Anglia vasúti berendezéseit és Skócia ipartelepeit is erős támadások érték, s a német légi haderő legyező alakú hatósugarában Anglia északi partjaitól a Szuez-csatorna partvidékéig 161 angol bombázó és harcigép zuhant le légi csaták­ban a hét folyamán. Anglia erőfeszítésének nincs komoly hadműveleti alapja! A cél csak a szovjet sürgető és ideges követeléseinek lecsendesítése a látszateredményekkel, de kórházak, templomok, is­kolák, lakónegyedek bombázásával csak a nagy el­lenfelet lehet kihívni London ellen!... S ami ké­sik, — nem múlik.

 

A burmai front

 

megingása a kelet-ázsiai hadszíntér legnagyobb ese­ménye. Két héttel ezelőtt az angol sajtó még győ­zelmeket harsogott s kitartást követelt az ,,utolsó fellegvár" tüzes védelmében, s ma már letagadha­tatlan bizonyosság az általános visszavonulás, nagy csapattestek bekerítése, elvágása, a szövetséges kínai sereg végveszedelme. Az Irravadi, a Szittang és a Szalvin folyó völgyében egyformán erősödik a japán nyomás, s az utak és vasútvonalak gyors megszállása következtében az angol csapatokat igen sok helyen már csak légi úton lehet kevés utánpótlással ellátni. A déli hadszíntéren Akyab ki­kötőjéből a tengerparton nyomulnak nyugat felé a japánok, s Csittagongot fenyegetik, ahonnan már nincs messze a Gangesz torkolata! A burmai olaj­mezők tájáról, Yenangyaung felől nagy támadás fejlődött ki Xingu és Mandalay irányában. A Szalvin folyó bal partjára szorított angol csapattestek már csak Kínába menekülhetnek. Loikau japán megszállása utat nyitott Lashio megközelítéséhez s evvel a burmai út elvágásához. Csangkaisek sere­geinek sietniük kell, hogy elhagyhassák az orszá­got. Burma felszabadítása betetőzné Japán kelet-­ázsiai sikereit, megpecsételné a külvilágtól elvágott csungkingi kormány sorsát s olyan hadművele­tekre szabadítaná fel a japán haderő zömét, ame­lyekről az elvakult angolszászok nem is álmod­nak! ...

 

A demokráciákat

 

nyilvánvalóan jobban érdekli a világ békében ma­radt része, mint a harcok felvételére alkalmas hadszínterek sokasága. Washington foglal és gyúj­togat, ahol csak lehet! Amerikai katonák megszál­lották Új-Kaledóniát, a Franciaországgal kötött megállapodás durva megsértésével. Amerika tá­maszpontokat kér Szovjetoroszországtól és csapa­tokat küld Indiába ... Az amerikai sajtó dühödten követeli a francia gyarmatok megszállását s Madagaszkárt és Dakart emlegeti gyanúsan sűrűn ... Washington aknamunkája Vichy ellen égbekiál­tóan brutális, igazságtalan és vérlázító! Az európai nemzetek láthatják, hogy mit ér az angolszászok támogatása és elismerése, ha reájuk tör a szeren­csétlenség, s nem áldozhatnak többet Churchill és Roosevelt uralmáért. Van még néhány pontja a világnak, amelyet a demokrata-bolseviki szövetsé­gesek még nem tudtak lángba borítani, de lázasan dolgoznak, hogy a tüzek összeérjenek, körül a vilá­gon. De ebben a tűzben hamvad el érdemtelen hatalmuk!...

 

 

 

 


Magyar-német katonai tanácskozás a harctérben, a szétugrasztott szovjet csapatok üldözéséről.
Schultz főhadnagyot a német aranykereszttel tűntették ki. Schultz főhadnagy egy őrnaszád parancsnoka, hét angol bombázót lőtt le elpusztított egy angol gyorosnaszádot.
Rommel tábornok ebédje az afrikai harctéren
Rundstaedt tábornok átvette a nyugaton állomásozó német haderők főparancsnokságát. Az angol sajtó találós kérdéseket tesz fel a fontos kinevezéssel kapcsolatban.
Az Afrikai hadszíntéren német kitüntetés a hős olasz tisztnek...
Légelhárító ágyú a boulognei partokon.
Mannerheim marsall és Dietl tábornok találkozása egy északi pályaudvaron. Képünk jobb oldalán Dietl tábornok, bal oldalt (a második) Mannerheim marsall.
"Valódi angyalok" elszállítása az észak-afrikai hadifogolytábotból, Olaszország belsejébe. A fogságba esett angol katonák nem akarnak együtt élni a táborban az érettük vérző színes harcosokkal s tiltakoznak a demokrácia ellen. Ágyútölteléknek jó a besorozott néger, de lakótársnak nem vállalják az "úri" angolok...
Hitler beszél a birodalmi gyűlés előtt. A birodalom törvényhozó testülete, korlátlan tejhatalommal ruházza fel a német nép vezérét.
Az elfoglalt Szingapurban. A japán bombázás nyomai egy angol bank hatalmas épületén.
Az elfoglalt Szingapurban. A japán bombázás nyomai egy angol bank hatalmas épületén.
Léon Degrelle, a belgiumi resxisták vezére a szovjetfronton megkapta a vaskeresztet és altiszt lett.
Csak az útszéli árokparton lehet menetelni. De azért előretörnek a megpróbált katonák.
Málta bombázása folytadódik.
A burmai hadszíntér. A zászlókkal jelzett várások már japán kézben vannak.
Az "ASAHI MARU" Japán hatalmas kórházhajója. Rikítóan látszanak rajta a nagy vöröskeresztek s angolszász bombázók mégis megtámadták... Az ilyen gyilkos kísérletek vezetnek a háború elfajulásához.