Hadijelentések, csaták és új fordulatok
(1941. augusztus) - korabeli összefoglaló


 

A keleti háború 7. hetében nagyobb szovjettől elfoglalt földterület, mint egész német birodalom s több katona harcol a hadműveletek csúcspontján zajló csatákban, mint európai háború megindulása óta az összes hadjáratban együttvéve!

A megszédítő arányok, a küzdelembe vetett erők, a totális nekifeszülés jellemzik a példátlan ütközeteket, amelyekben a szovjet a kétségbeesés merészségével próbálja meg a német hadászat módszereinek alkalmazását Németország ellen. Az európai szövetségesek seregei élén a gyorsan mozgó páncélos osztagok mélyen előretörnek s amikor a gyalogság utoléri őket, széles ívben visszakanyarodnak saját arcvonalunk felé. A gyalogság nyomában új páncélos egységek rohannak előre s kezdődik újra az ellenséges csapattesteket lekanyarító művelet. Így alakulnak ki a sokat emlegetett zsákok, körülöttük a fokozatosan sűrűsödő és szorító, áttörhetetlen katonaszökevényekkel s így történik meg az, hogy sokszor 50-100 kilométerrel előbbre az ellenség már lerakja a fegyvert, amikor a győztes arcvonal mögött még javában dúl az ütközet.

Felbecsülhetetlen időnyereséget biztosít ez a szeletelő hadművelet s gyorsan tehermentesíti az arcvonalat az első sorokban zsúfolt ütközetektől. Azelőtt a legnagyobb kockázatnak látszott a fegyveres ellenséget az előrenyomuló seregtestek hátába hagyni s ma, józan katonai számítás meghatározni, hogy milyen nagyságú zsákot bír el a pontosan végrehajtott felvonulási terv. Még a világháborúban is a rajvonalak mögött ropogó fegyvert minősítették a legnagyobb veszedelemnek, ma pedig megszokott dolog már a körben kifejlődő harc. Az álló és a mozgó háború taktikai különbségei élesen megmutatkoznak.

A szovjet az első súlyos veszteségek után megpróbálta a német páncélos ék és a lassabban mozgó gyalogság közé bedobni mindenütt a tartalékerőket, hogy megakadályozza a bekerítő zsákok képződését s ha lehet, a mozgó háborút álló háborúba merevítse. Moszkva már avval bíztatta új szövetségeseit, hogy az arcvonal tartós állásokba szilárdul, de ennek a forró óhajnak nincs semmi gyakorlati eredménye. A bekerített seregrészeket sehol sem sikerült felszabadítani, az átkaroló hadművelet eddig új és félelmetes eredményt mutat az ukrajnai fronton, ahol a német és magyar gyorskötelékek elvágták a szovjetsereg visszavonulásához szükséges vasúti összekötő vonalakat. Kijevtől délre megkezdődött a felmorzsoló körcsata, amely Szmolenszktől keletre már a befejeződéséhez közeledik.

Valószínű, hogy Vorosilov, Timosenko és Budenij egyszerre és egy időben indították meg a közös módszerű ellentámadásokat, abban a reményben, hogy az arcvonal valamelyik szakaszán mégis sikerül az élő acélfal szétszakítása. A Lagoda-tó partján a finnek is előbbre jutottak s a leningrádi övezet bal- és jobbszárnyát egyenlően fenyegeti a halálos csapás. A balti térbe szorult és erősen megtizedelt szovjetcsapatok fegyverletételét csak ki kell várni…

A hadijelentésekből egyébként, ezen a héten még következtetni is ritkán lehet a szövetségesek fő támadási irányaira.

A finnek visszahódították egész Karéliát! A szovjet három álló hónapig harcolt ezért a területért, amelyet a békeszerződésben leszakított Finnország testéről, de a finnek hat hét alatt, állandó ütközetben elérték a régi határt s most Murmanszk vasútvonal felé haladnak tovább. A finn hadseregben szigorú egészségügyi intézkedéseket léptettek életbe, mert a befutott hírek szerint Szovjetoroszországban, a Volga felső folyásnál kitört a pestis…

Az egész művelt világ felháborodását robbantotta ki a finn Liinahamari angol bombázása. Egy angol repülőgépanyahajóról 20 harcigép, szovjet Martin-bombázók társaságában támadt a finn városkára, a két ország diplomáciai viszonyának megszakítása előtt. Véres szatíra visszagondolni a közelmúltra, amikor még Churchill a finn kultúra és szabadság hallhatatlan nagyságát hirdette s mindent megígért a szovjet ellen folytatott küzdelem támogatására. A hazug ígéret iga orgyilkos támadásba fajult… Petsamo angol bombázását rendkívül súlyos veszteségekkel verték vissza a finn és német légierők.

A magyar dicsőség

 

Nem csupán a magyar, hanem német jelentésekből is határozottan kidomborodik a magyar gyorscsapatok bámulatra méltó teljesítménye. Zuhogó esőben, sárba fulladt utakon, az elkeseredetten védekező ellenség nyomában, lendületes és gyors maradt az előrenyomulás. A gépesített seregtest csodálatos erőkifejtéssel követte az egyik kerékpáros zászlóaljunk, amely hatásosan beavatkozott a kifejlődő harcokba. A magyar lovasdandárok állandóan összecsapnak az erős szovjet hátvédekkel. Légi erőnk a visszavonuló szovjet páncélos oszlopokat s a gyalogság sűrű sorait bomlasztják s felveszik sikeresen a harcot a szovjet repülőkkel. A 18. szovjet hadtest megmaradt hadosztályait német és magyar csapatok kerítették be: egy magyar seregtest bátor támadásáért 500 halottal és 2500 fogollyal fizetett a szovjet s a hadifelszerelési zsákmány napról-napra növekszik. Gyorscsapataink elérték a BUG folyót s tervszerűen folytatják a hadműveletet, amelyben fontos szerepet töltenek be.

Egy elfoglalt falu szovjetparancsnoki irodájában megtalálták Ivanov tábornok felvonulási tervét Magyarország ellen! Páncélos egységekkel megerősített 16 hadosztály állott készen a Kárpát-vonal áttörésére s csak az utolsó, kedvező pillanatban megindított háború mentette meg hazánkat a legnagyobb és legvéresebb áldozatoktól. Honvédeink a megelőző háború hősei Podolia síkjain…

 

Erősödött a harc a tengeren és a levegőben

 

Az Egyesült Államokból szállított amerikai repülőgépek most vizsgáznak először zárt kötelékben az európai harcokban s ahogy a német katonai szakértők megállapították a nagy reklámmal beharangozott Roosevelt-sasok igen kellemes csalódást okoztak. Általános vélemény, hogy az angol Royal Air Force hazai gépei sokkal jobbak, gyorsabbak és veszedelmesebbek, mint az amerikai gépek. A Hudson-Lockheed elavult, régi típusú s a legújabb 4 motoros Boeing-bombázó, a híres repülő erőd, amelyet az európai célpontok éjszakai bombázására használnak, nehézkes szerkezetű s nem nehéz prédája a villámgyors vadászgépeknek. Németországban volt az első a háború előtt a 4 motoros bombázók építésében és konstrukciójában s ma is az… Észak-Afrikában Tobruk közelében találkoztak a német repülők először egy Boeing együléses vadászgép osztaggal s néhány perc alatt öt darabot lelőttek közülük. Az angol Spitfire nem is emlegethető egy napon ezekkel az amerikai gépekkel.

A szétszedett és technikai szempontból megvizsgált amerikai repülőgépek anyaga silányabb mint a német és angol gyártmányoké. Az Európába küldött típusokon még nem érvényesült a sok háborús tapasztalat s meglátszik rajtuk a gyors tömeggyártás sokféle hátránya. Az angolok különösen az amerikai gépek hiányos fegyverzete miatt panaszkodnak…

A nyugati harctéren – az Atlanti Óceán, a brit szigetek és a Földközi-tenger területén – az a legmeglepőbb folyamat, hogy a szovjetháború döntő helyeiben a tengelyhatalmak szorítás és pusztító ereje állandóan és következetesen növekszik!

Egy német tengeralattjáró raj napokig támadott egy hadihajókkal védett angol hajókaravánt s 22 gőzös kilövésével 140.000 tonna kereskedelmi hajóteret, két rombolót és két hadihajót süllyesztettek el. A Faröer-szigetek körül mindennap lebombáznak néhány gőzöst, a német városok támadása miatt, hosszú szünet után Londont újra végigsöpörték a bombavető német gépek, Hull városának ipari berendezéseit érzékenyen megrongálták a Skócia és Délkelet-Anglia ellen sok nappali és éjjeli támadást vezettek: Kirkenes norvég kikötővárost egy angol anyahajóról 40 repülőgép támadta meg s váratlanul légi harcban 28 angol gép pusztult el. A hét eredményei alapján Anglia nem számíthat a keleti harctér eseményeinek kihasználására.

Ciprus, Szuez, Tobruk és Alexandria minden 24 órában látja a német repülőgépeket s a sűrű támadásokból mindenre lehet következtetni, csak éppen a harci szellem és a gépállomány csökkenése nem…

 

Olaszország támadásban!

 

Angliát a hét folyamán az olasz fegyverek hatalmas csapásai döbbentették meg. Az olasz haditengerészet egy rohamszázad csoportja rajta ütött Málta tengerészeti támaszpontján. Az újszerű könnyű egységek titkát az olasz hadvezetőség nem fedte el. Senki sem tudja, hogy milyen fegyverezettel indultak el a gyorsnaszádok s csak annyi ismeretes a támadásból, hogy először La Valetta előtt a Grand Harbour-t pusztító bombaesővel árasztották el az olasz repülők s az éj leple alatt a gyorsnaszádok behatoltak 300 méter széles bejáratú kikötőbe. Egy fényszóró már későn fedezte fel a halálosan vakmerő támadást az ágyúk hiába zúdítottak tüzet a védőberendezések vonalára: Nyolc fülsiketítő robbanás s a fellángoló tüzek jelezték az olasz sikert. Amelyik hadihajóhoz odacsapódott a titokzatos torpedó, az már nem vesz részt többé a háborúban… Két olasz gyorsnaszád hőseivel együtt elveszett s a többi, visszatérő útján, a nyílt tengeren is elsüllyesztett egy angol rombolót.

A Földközi-tengeren megvívott olasz-angol csata befejeződött, amely az olaszok 70.000 tonna kereskedelmi hajóteret, két hadihajót és 21 repülőgépet vertek a tenger mélységébe s 10 másik hajót használhatatlanra rongáltak. Málta, Tobruk és Ciprus bombázása tovább folyik. A közzétett adatok szerint csak az olasz tengeralattjárók a háború kezdete óta 500.000 tonna ellenséges hajóteret süllyesztettek el és 27 hadihajóval csökkentették Anglia büszke állományát. Az angol kereskedelmi hajózás tonnavesztesége, a brit szolgálatban álló hajókkal együtt 13 millió tonna fölé emelkedett. A vég lassan bekövetkezhetik…

Kelet-Afrikában Uolchefit olsz védőserege 100 nap óta harcol 3000 méter magasságban, néhány könnyű löveggel s teljesen bekerítve. Az angolok megadásra szólították fel a feketeingeseket, akik kitöréssel válaszoltak és hátsóbb állásokba űzték az ellenséget. A Duce katonái legszebb lapjait írják a szívük vérével az olasz történelemnek…

 

Összeesküvések a háború kifejlesztésére

 

A londoni Times világosan beszél: ha a győztesek a demokráciák, Anglia és Amerika vállalja el a világ csendőrszolgálatát s ebben a munkában Franciaország, Németország és Olaszország ellen, - Szovjetoroszországra támaszkodnak … Mi marad meg a kisebb nemzetekből, ha ez a brutális és minden európaiasságból kivetkőzött angol terv valóra válik? Anglia odadobna mindent a moszkovita rémuralomnak, ami nem lehet az övé; az arany, a gyarmati hatalom s az előkelő klubszékek lordjai uralomra segítenék Európa fölött az ázsiai barbárságot, abban a naív hitben, hogy a szovjettel osztozkodni lehet… Milyen gyorsan felúgná a győztes kommunizmus a bágyatag, kiélt és tehetetlen polgári társadalmakat! HA az erő, amelyet a szövetségesek most szerelnek le ádáz küzdelemben a keleti arcvonalon, töretlenül Anglia ázsiai gyarmatai ellen fordult volna, forgácsok sem maradhatnának meg a brit birodalom kincseskamrájából…

Anglia lázas átcsoportosító tevékenységet folytat a Közel-Keleten. Nagyarab államot akar szervezni, Egyiptom, Palesztina s Transzjordánia összefogásával s Szíria és Irak bekebelezésével. Irán és Afganisztán határain angol gyarmati csapatokat vontak össze s már megindult az idegháború ezeknek az országoknak a fellázítására. Az angol-kínai katonai szövetség terve határozott formákat ölt. Japán ellen tovább folyik az uszítás és a gazdasági blokád, Thaiföldet ellepették az izgató politikai ügynökök… Hopkins, Roosevelt személyi megbízottja Moszkvából Londonba érkezett s Roosevelt hosszú megbeszélésre fogadta Washingtonban a szovjet katonai bizottságot, Golikov tábornokkal az élen… Dél-Amerika lázítása és nyugtalanítás már alig ismer határt s Észak-Amerikában most már minden nap szavaztatják a népet előre és hátra, hogy ítélőképessége véglegesen megzavarodjék.

Spanyolország körül Anglia szűkebbre fogja a blokádot s Portugália ősz elnöke az ősi jussot kemény szavakkal és ezredekkel kénytelen megvédeni a hirtelen támadt támaszpont őrület ellen. Nem elég a vérből s a pusztulásból, új és frissebb nemzeteket kell beleszorítani a háború vad forgatagába. A kelti döntés után, megszűnik ez a becstelen játék s jogába lép az erő, amely a játék helyett igazságot oszt!


Felrobbantják az elfoglalt szovjet erődöket,
hogy nyoma se maradjon a Sztálin-vonalnak!
Légitámadás egy szovjet katonai célpont ellen.
Tiszta mongolvérű szovjet hadifoglyok. Emberk, akik ősi elmaradottságukban semmit sem tudnak az óriási csaták céljáról...
Hordágyra emelik a súlyosan sebesült szovjetkatonát...
Mannerheim, a finn hadsereg legendás hírű főparancsnoka, tisztjeivel a harcterület megszemlélésére érkezik.
Szmolenszk főutcája, a háttérben a híres katedrálissal, amelyben a vörösök vállásellenes múzeumot rebdeztek be.
A La Valettai kikötő bejárata.
Anglia felé. A csatorna fölött készült ez a remek kép, az angol katonai célpontok bombázására indult épekről.
Hazatér a tengeralattjáró! A felhúzott zászlócskák büszkén hírdetik, hogy 12 győzelmet aratott!
Málta fölött járnak sz olasz és német bombázók.
A Panama-csatorna legkeskenyebb szakasza a Culepra Cut.
Málta fölött járnak sz olasz és német bombázók.
A harctér legészakibb pontján.Hegyivadászok nyomulnak előre a sziklás, dombos tájon, az örök hó hazájában, biztosítani a Jeges-tenger partjait...
Égő poklon át. A hatalmas erdőket felgyútották a visszavonuló szovjet csapatok. Az erdő láng- és füsttengeréből az első német katonák a vasútvonalra érkeznek.
Kiégett szovjet járművek.
Az északi fronton. A finn határ mentén küzdő csapatok rendkívül nehéz terepen harcolnak. Képünkön a harcban megsebesült német katonát bajtársa segíti.
Szomorú látván a repülőgépről a rengeteg üszkös fal, az elhagyatott, romokban heverő utcasor, a szovjet rendeletére tűzbe hamvasztott falvak sokasága.
Két szovjetbombázó pusztulása.


A cikket eddig free counter látogató tekintette meg.